فعالیت نمایندگی انجمن در استان البرز

تاریخ انتشارخبر :یکشنبه 30 آذر 1399
فعالیت نمایندگی انجمن در استان البرزفعالیت نمایندگی انجمن در استان البرز 
به گزارش دبیر خانه انجمن برخی از مدیران روابط عمومی استان البرز پیشنهاد کردند  نمایندگی انجمن در این استان فعال شود. در جلسه ای که روز دوشنبه۹۹/۹/۲۴ در روابط عمومی استان البرز برگزار شد  مقدمات تشکیل نمایندگی مطرح ومقرر گردید در اسرع .وقت بر اساس دستورالعمل اساسنامه انجمن با حضور مدیران روابط عمومی استان فعالیت آن آغاز شود