همکاری شرکت اب و نیروی ایران با انجمن روابط عمومی ایران

تاریخ انتشارخبر :چهارشنبه 26 آذر 1399
همکاری شرکت اب و نیروی ایران با انجمن روابط عمومی ایران
در نشست مدیر و کارشناسان اب و نیروی ایران در محل انجمن چگونگی همکاری های انجمن با این شرکت بر رسی شد در این جلسه اقای خنده جام اظهار امیدواری کرد این همکاری موجب رشد وتوسعه فعالیتهادر این بخش شود