چهارمین جلسه کمیته عضویت و ارزشیابی برگزار شد.

تاریخ انتشارخبر :شنبه 27 دی 1399
چهارمین جلسه کمیته عضویت و ارزشیابی برگزار شد.چهارمین جلسه کمیته عضویت و ارزشیابی برگزار شد.
چهارمین جلسه کمیته عضویت و ارزشیابی با حضور رئیس انجمن روابط عمومی ایران برگزار گردید.
به گزارش دبیرخانه انجمن در این جلسه، ضمن ارائه گزارشی از روند ارزشیابی و تعیین صلاحیت حرفه ای اعضاء، تصمیماتی جهت توسعه فعالیت های انجمن در خصوص عضویت اتخاذ گردید.
براساس مصوبات این جلسه مقرر گردید، به منظور توسعه دامنه اطلاع رسانی فعالان روابط عمومی، از سوی دبیرخانه انجمن، مکاتبات لازم با سازمان های و دستگاههای مختلف کشور صورت پذیرد. در ضمن به منظور سهولت اعضاء برای ارسال مدارک و مستندات خود، یک نشانی الکترونیک اختصاصی تعبیه و اطلاع رسانی گردد. از طرف دیگر هم دبیرخانه انجمن مکلف گردید با تماس مستقیم با اعضاء کنونی انجمن، فرآیند جلب مشارکت و تکمیل مدارک ایشان را پیگیری نمایند.