ناصر قاسم خانی به عنوان سرپرست روابط‌عمومی بانک پارسیان منصوب شد.

تاریخ انتشارخبر :چهارشنبه 15 بهمن 1399
ناصر قاسم خانی به عنوان سرپرست روابط‌عمومی بانک پارسیان منصوب شد.ناصر قاسم خانی به عنوان سرپرست روابط‌عمومی بانک پارسیان منصوب شد.

 به نقل از روابط عمومی بانک پارسیان، با صدورحکمی از سوی مدیرعامل بانک پارسیان ، ناصر قاسم خانی مدیرامور هماهنگی بانک، با حفظ سمت به عنوان سرپرست روابط عمومی بانک پارسیان منصوب شد.

در متن حکم دکتر پرویزیان آمده است:
نظر به تجارب و توانمندی های جناب عالی، به موجب این حکم، به عنوان سرپرست مدیریت روابط عمومی منصوب می شوید. انتظار دارد با برنامه ریزی مناسب و بهره گیری ازظرفیت های موجود در تحقق اهـداف تعیین شـده بانک، موفق و مؤید باشید.

گفتنی است؛ همچنین مدیرعامل بانک ضمن قدردانی از زحمات مریم وحیدنیا مدیر پیشین روابط عمومی، وی را به سمت مدیر آموزش و توسعه دانش بانک منصوب کردند.