دیدار با غلامرضا عزیزی رئیس پژوهکده مرکز اسناد کتابخانه ملی ایران

تاریخ انتشارخبر :چهارشنبه 10 شهریور 1400
دیدار با غلامرضا عزیزی رئیس پژوهکده مرکز اسناد کتابخانه ملی ایراندیدار با غلامرضا عزیزی
رئیس پژوهکده مرکز اسناد کتابخانه ملی ایران
روز گذشته دو نفر از اعضای هیأت مدیره انجمن روابط عمومی ایران با دکتر غلامرضا عزیزی رئیس پژوهشکده مرکز اسناد کتابخانه ملی ایران ملاقات و پیرامون فعالیتهای انجمن گفتگو کردند. در این دیدار دکتر عزیزی در زمینه تهیه آرشیوی از سوابق پیشگامان روابط عمومی راهنمایی شایان توجهی کردند که نتایج آن به زودی به اطلاع اعضا خواهد رسید.