•  
  • صفحه اصلی
  •   
  • اخبار انجمن
  •   
  • نخستین جشنواره ملی خبر اصفهان با همکاری نمایندگی انجمنروابط عمومی ایران در اصفهان

نخستین جشنواره ملی خبر اصفهان با همکاری نمایندگی انجمنروابط عمومی ایران در اصفهان

تاریخ انتشارخبر :چهارشنبه 17 شهریور 1400
نخستین جشنواره ملی خبر اصفهان با همکاری نمایندگی انجمنروابط عمومی ایران در اصفهاننخستین جشنواره ملی خبر اصفهان با همکاری نمایندگی انجمنروابط عمومی ایران در اصفهان