همکاری انجمن روابط عمومی ایران با سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان

تاریخ انتشارخبر :دوشنبه 12 مهر 1400
همکاری انجمن روابط عمومی ایران با سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشانخبر
همکاری انجمن روابط عمومی ایران با سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان
روز گذشته با دعوت روابط عمومی سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان  رییس و خزانه دار انجمن  در این سازمان حضور یافته و پیرامون همکاری های انجمن با این سازمان مذاکره گردید  دکتر مظفری   مدیر روابط عمومی سازمان به برخی از چالشهای اساسی که در این بخش وجود دارد اشاره کرد و مقرر ‌شد پس از بررسی‌های لازم و شناخت فعالیتها  جهت رشد و توسعه نقش روابط عمومی در این سازمان همکاری شود.