مسئول روابط عمومی فرودگاه های بوشهر منصوب شد

تاریخ انتشارخبر :یکشنبه 5 آذر 1396
مسئول روابط عمومی فرودگاه های بوشهر منصوب شدمسئول روابط عمومی فرودگاه های بوشهر منصوب شد

با ابلاغ مشاور مدیرعامل و مدیر روابط عمومی شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران، علی فخرالدینی به سمت مسئول روابط عمومی فرودگاههای بوشهر منصوب شد.

به نقل از تین نیوز،یداله آقایی صائم در این ابلاغیه، فخرالدینی را به تلاش برای کسب و بهکارگیری دانش روز روابط عمومی و شناخت بیشتر افکار عمومی، به کارگیری اصول و قواعد خبرنویسی و برقراری ارتباط و تعامل موثر با رسانههای محلی و استانی و همچنین اطلاعرسانی سریع، شفاف و صادقانه رویدادهای فرودگاه در قالب انواع محتوای رسانهای و به روزرسانی پرتال فرودگاه موظف کرده است.

از دیگر وظایف محله مسئول روابط عمومی فرودگاههای بوشهر میتوان به برقراری ارتباط و تعامل موثر با مدیران و کارکنان و تلاش برای رفع تنشها تضادها و ایجاد عاطفه و تعهد سازمانی و ارتباط نزدیک دو سویه میان کارکنان و مدیران فرودگاه، برنامهریزی برای انجام طرحهای پژوهشی و نظرسنجی از مسافران و کارکنان، برنامهریزی سالانه برای برگزاری برنامهها و مراسم آموزشی و تفریحی، ارائه مشاورههای کارآمد و تخصصی در امور رسانهای، افکار عمومی و ارتباط با کارکنان به مدیرکل فرودگاه، مستندسازی و آرشیو رویدادهای فرودگاه به صورت مکتوب و تصویری و برقراری ارتباط مداوم و موثر با روابط عمومی ستاد و ارائه گزارش عملکرد ماهانه اشاره کرد.