روحانی شفاف با مردم صحبت کند/ دولت در روابط عمومی ضعفهای فراوانی دارد

تاریخ انتشارخبر :یکشنبه 17 دی 1396
روحانی شفاف با مردم صحبت کند/ دولت در روابط عمومی ضعفهای فراوانی دارد

به گزارش پرنا به نقل از رویداد۲۴،دبیر کل حزب کارگزاران تأکید کرد: دولت به لحاظ روابط عمومی، بیان مطالب و کارهای خود ضعفهای فراوانی دارد که درگذشته هم این قضیه بارها مطرح و همواره خواستهشده که مجموعه دولت ارتباط خبری و رسانهای و گفتوگوی خود را با بدنه اجتماعی بیشتر کند زیرا این مسئله لازم است.
انتقادی که بارها به حسن روحانی در دولت اول او مطرح شد، عدم ارتباط با بدنه اجتماعی بود. بطوریکه وقتی دولت یازدهم در آستانه پایان یافتن قرارگرفته بود، برای معرفی دستاوردها که وظیفه تیم اطلاع رسانی نهاد ریاست جمهوری است، وزرا دست به کار شدند و هریک به سهم خود گوشهای از این کار را بر عهده گرفتند.
بر همین اساس انتظار این بود تا حسن روحانی در دولت دوم خود در به کارگیری حداقل تیم اطلاع رسانی دقت بیشتری به خرج دهد و کسانی که دارای مدیریت ضعیف تری در این زمینه بودند را در سمت های حساس به کار نگمارد، اما برخلاف آن وی فردی را به عنوان رئیس دفتر خود برگزید که در ظاهر هیچ اعتقادی به این مسئله ندارد و بازهم همان چهره های دولت اول در جایگاه بسیار حساس اطلاع رسانی قرار گرفتند.
این روزها که مردم به دلایل سیاسی و اقتصادی دست به اعتراض برده اند، تقریباً هیچ سیاستمداری نبود که به رئیس جمهور توصیه نکند در رابطه با کمبودها و آنچه را که مردم نمیدانند شخصاً به آنها اطلاع دهد و سخن گوید، صبح روز یکشنبه شایعاتی مطرح شد که مبنی بر اینکه حسن روحانی با مردم در ارتباط با خواستهایشان گفتوگو خواهد کرد که البته این شایعه به واقعیت تحقق پیدا نکرد.
بدون شک صحبت با مردم از سوی مقام ریاست جمهوری در شرایط بحرانی فرصت بسیار مناسبی است که اگر در آن تصمیمی قاطعانه اخذ نشود، میتوان به عنوان امکانی که حسن روحانی در آن توانایی بهرهوری مناسبی داشت، اما آن را سوزاند برای همیشه موردتوجه قرارداد.
غلامحسین کرباسچی، دبیر کل حزب کارگزاران در رابطه با عدم ارتباط حسن روحانی با بدنه اجتماعی گفت: آقای روحانی مانند سایر دولت به سخنرانی میپردازد و سفر استانی میرود، بنابراین ارتباط او با بدنه اجتماعی قطع نیست.
وی در این خصوص که عدم سخن گفتن رئیس جمهور با مردم در رابطه با اعتراضات اخیر تائید همین مسئله نیست، اظهار داشت: شخصاً از سیاست آقای روحانی بی اطلاع هستم زیرا ارتباطی با او ندارم و با من هم به قول شما مانند بدنه اجتماعی رفتار میکند و شاید در طول ۵ سال گذشته یک یا دو بار در جلسات عمومی او را دیده باشم، ولی زمان سخن گفتن آقای روحانی بر اساس ارزیابی خود او است.
دبیر کل حزب کارگزاران در ادامه تأکید کرد: در کنار مسئله فوق در اینکه دولت باید درباره برنامه ها، اهداف و آنچه در کشور میگذرد توضیح دهد، شکی وجود ندارد. این دولت به لحاظ روابط عمومی، بیان مطالب و کارهای خود ضعف های فراوانی دارد که درگذشته هم این قضیه بارها مطرح و همواره خواسته شده که مجموعه دولت ارتباط خبری و رسانهای و گفتوگوی خود را با بدنه اجتماعی بیشتر کند زیرا این مسئله لازم است.
کرباسچی در این رابطه یادآور شد: شرایط اقتصادی کشور در وضعیت سختی قرار دارد. این وضعیت هم در رابطه با مسائل خارجی و فشارهایی که از بیرون بر کشور وارد میشود و هم در خصوص گرفتاری های داخلی که میراث دولت های گذشته به حساب می آید که در حال نشان دادن خود است و امروز برای کشور به صورت تنگناها مطرح شده، است.
وی در این خصوص اضافه کرد: دولت باید تمام تلاش خود را به کار بندد تا گرفتاریهای مردم را ببیند زیرا مردم در این فشارهای اقتصادی بهخصوص با این معضلات تبلیغاتی که علیه دولت در خارج و داخل متأسفانه وجود دارد، ممکن است کم طاقت شوند و نتوانند فشارها را تحمل کنند.
دبیر کل حزب کارگزاران در ادامه توضیح داد: درعینحال باید مواظب بود که از این معضلات اجتماعی و اقتصادی مردم سوءاستفاده صورت نگیرد زیرا کشور و انقلاب دارای مخالفانی هستند و با توجه به وجود شرایط حساسی داخل منطقه ممکن است کسانی درصدد برآیند علیه کشور و مردم از آن شرایط استفاده کنند که دستگاههای مربوطه باید مسائلی از ایندست را مورد بررسی قرار دهند، بنابراین دولت و رئیس جمهور باید بسیار شفاف و جدی با مردم درباره مشکلاتشان صحبت کند.