سارا اورعی، رئیس جدید روابط عمومی بانک کار آفرین

تاریخ انتشارخبر :چهارشنبه 15 فروردین 1397
سارا اورعی، رئیس جدید روابط عمومی بانک کار آفرین

با انتصاب حکمی سارا اورعی، رئیس روابط عمومی بانک کار آفرین شد
ایشان دارای مدرک تحصیلی کارشناس ارشد MBA ، دانشگاه تهران
انجمن روابط عمومی ایران برای ایشان ارزوی موفقیت و سربلندی می نماید