پنل تخصصی ظرفیت ها و چالش های روابط عمومی حرفه ای در ایران برگزار می شود

تاریخ انتشارخبر :سه شنبه 25 اردیبهشت 1397
پنل تخصصی  ظرفیت ها و چالش های روابط عمومی حرفه ای در ایران برگزار می شود

ه مناسبت روز «ارتباطات و روابط عمومی» در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی یک پنل تخصصی با عنوان«ظرفیت ها و چالش‌های روابط عمومی حرفه ای در ایران؛ بازخوانی تجربیات زیسته»
 در ساعت 14تا16روز
 چهارشنبه 26 اردیبهشت ماه برگزار می شود

🔴اعضای حاضر در این پنل عبارتند از:
•  دکتر حسین امامی
•  دکتر افشین محمدی
•  امیرعباس تقی پور
•  دکتر منصور ساعی

🔷مخاطبان پنل، پژوهشگران و دانشجویان و علاقه مندان به حوزه ارتباطات روابط عمومی است.

🔶شرکت برای همه آزاد است.

prs