در حکمی مدير روابط عمومي بانك صادرات ايران منصوب شد

تاریخ انتشارخبر :چهارشنبه 9 خرداد 1397
در حکمی مدير روابط عمومي بانك صادرات ايران منصوب شد

با حكم مديرعامل
امير لعلي مدير روابط عمومي بانك صادرات ايران شد
با حكم مديرعامل بانك صادرات ايران، امير لعلي به رياست اداره كل روابط عمومي بانك صادرات ايران منصوب شد.
 امير لعلي جانشين حميدرضا رهبر در پست مديريت روابط عمومي بانك صادرات ايران شده است.