اساسنامه انجمن روابط عمومي ايران

فصل اول - كليات
فصل دوم ـ اركان انجمن
فصل سوم – وظـايف و فعاليت ها
فصل چهارم ـ عضويت
فصل پنجم ـ امور متفرقه


 فصل اول - كليات

ماده (1) هدف : با توجه به اهميت نقش ارتباطات اجتماعي در جهان امروز ، انجمن روابط عمومي ايران با هدف شناساندن نقش روابط عمومي به مردم و تلاش در جهت توسعه روش هاي علمي و اجرايي در چهارچوب اهداف نظام و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تشكيل مي گردد .

ماده (2) انجمن روابط ايران كه از اين بس دراين اساسنامه انجمن نـــاميده مي شود يــك انجمن اجتماعي ـ فرهنگي ـ تحقيقاتي ـ تخصصي است .

ماده (3) انجمن مؤسسه ايست غير انتقاعي و منابع آن از طريق حق عضويت ، هدايا و كمكها تامين گرديده و ازتاريخ ثبت داراي شخصيت حقوقي خواهد بود و رئيس هيات مديره آن نماينده قانوني انجمن مي باشد .

ماده (4) مركز انجمن در تهران خيابان وليعصر ـ بالاتر از چهارراه شهید چمران ، خیابان شهید فیاضی (فرشته) ، پلاك 147 می باشد كه با پيشنهاد هيئت مديره انجمن و تصويب كميسيون ماده 10 قانون احزاب مي تواند درساير شهرها شعبه يا دفتر تاسيس نمايد .

ماده (5) انجمن از تاريخ تصويب اين اساسنامه براي مدت نا محدود تشكيل مي شود .

فصل دوم ـ اركان انجمن

ماده (6) اركان انجمن عبارتند از : مجمع عمومي ، هيات مديره ، بازرس ، كميته ها و دبيرخانه

ماده (7) مجمع عمومي با شركت اعضاي پيوسته انجمن تشكيل مي گردد .

ماده (8) مجمع عمومي بردو نوع است : عادي (سالانه ) و فوق العاده

الف ) مجمع عمومي عادي هرسال يكبار درسه ماهه اول هرسال تشكيل مي شود .

ب) مجمع عمومي فوق العاده در مواقع ضروري با تصويب و دعوت هيات مديره و يا با تقاضاي كتبي يك سوم اعضاي پيوسته و به دعوت هيات مديره تشكيل مي كردد.

ماده (9) جلسات مجمع عمومي و فوق العاده ( باستثناي مورد مذكور درماده (30) با حضور حداقل نصف به اضافه يك عضو پيوسته تشكيل مي گردد . براي اتخاذ تصميم ( به استثناي مورد مذكور ماده (33) راي موافق اكثريت نسبي عده حاضر ضرورت دارد .

تبصره (1) درصورتي كه در جلسات مجمع عمومي اكثريت حاصل نشود هيات مديره براي بار دوم اقدام به دعوت خواهد كرد و جلسه مجمع با تعداد اعضاي حاضر رسيمت خواهد يافت . تاريــخ دعوت مجدد نبايد زودتر از 10 روز و بيش از30 روز ازتاريخ اولين دعوت باشد .

تبصره (2) جلسه مجمع عمومي ابتدا به رياست مسن ترين عضو حاضر درمجمع تشكيل شده و بلافاصله اقدام به انتخاب يك نفر رئيس و يك نفردبير براي اداره جلسه خواهد كرد .

ماده (10) وظايف مجمع عمومي عادي بقرار زير است :

الف ) استماع گزارش سالانه فعاليتهاي انجام يافته و بررسي اقدامات هيات مديره

ب) تصويب تر از نامه و بودجه انجمن

ج) تعيين خط مشي كلي انجمن

د) انتخاب اعضاي هيات مديره و بازرس

ه) رسيدگي به پيشنهادهاي اعضا

و) انجام ساير اموري كه طبق مقررات اساسنامه و آئيـن نامه هاي اجرايي به عهده مجمع عمومي گذاشته شده است .

ماده (11) وظايف مجمع عمومي فوق العاده بقرار زير است :

الف ) تغيير مواد اساسنامه

ب) كليه اموري كه درصلاحيت مجمع عمومي عادي است .

ماده (12) هيئت مديره مركب از7 نفر است كه هر 3 سال يكبار در جلسه مجمع عمومي با راي مخفي از ميان اعضاي پيوسته انتخاب خواهد شد .

تبصره (1) درجلسات مجـمع عمومي علاوه بر7 نفر اعضاي هيات مديره بـراي انتخاب 3 نفر اعضاي علي البدل نيز بطور جداگانه اخذ راي خواهد شد ، ودر غياب اعضاي اصلي جانشين بـه ترتيب تقدم آرا مي توانند درجلسات هيات مديره شركت كنند . ( در صورت تساوي آرا به حكم قرعه عمل خواهد شد .)

تبصره (2) حضور اعضاي علي البدل در جلسات هيات مديره به عنـوان ناظر يا مشاور بدون حق راي بلامانع است .

ماده (13) هيات مديره در نخستين جلسه ازميان اعضاي خود يكنفر رئيس يكنفرنائب رئيس، يكنفر خزانه دار ، يك نفر دبير ويك نفرمسئول كميته ها با اكثريت آرا انتخاب خواهد كرد .

تبصره (1) رئيس هيات مديره ضمنا عنوان رئيس انجمن راخواهد داشت .

تبصره (2) هيچيك از اعضا نمي تواند بيش از دودوره متوالي به رياست هيات مديره برگزيده شود .

ماده (14) رئيس هيات مديره بالاترين مقام اجرايي انجمن و مسئول اجراي تصميمات مجامع عمومي وهيات مديره مي باشد .

ماده (15) جلسات هيات مديره با حضور حداقل 5 نفر رسميت يافته وتصميمات با اكثريت چهارنفر معتبر خواهد بود . تبصره : هيات مديره مكلف است حداقل هر ماه يكبارتشكيل جلسه دهد .

ماده (16) چنانچه هريك از اعضاي هيات مديره كه سه جلسه متوالي ويا پنج جلسه متناوب بدون عذرموجه در جلسات هيات مديره شركت نكند مستعفي شناخته مي شود .

ماده (17) هيات مديره موظف است براي تشكيل مجامع عمومي (عادي وفوق العاده ) از طريق ارسال دعوت نامه با وسايل مقتضي ودرصورت لزوم با درج آگهي در روزنامه هاي كثيرالانتشار موضوع تشكيل مجمع و دستور جلسه را به اطلاع اعضاي انجمن برساند بطوري كه درهرحال ازتاريخ ارسال دعوتنامه تا تشكيل مجمع حداقل 21 روز فاصله باشد .

ماده (18) هرگاه طبق تبصره 1 ماده 9 تشكيل مجمع عمومي فوق العاده لازم باشد هيات مديره مكلف است ظرف يك هفته طبق ماده 17 اقدام به دعوت اعضا بنمايد .

ماده (19) اسناد و اوراق بهادار و افتتاح حساب جاري ومعاملات بانكي و هرگونه اسناد و نوشته هايي كه متضمن هر نوع تعهد مالي باشد با امضاي خزانه دار ورئيس انجمن معتبرخواهد بود .

ماده (20) كليه در آمـدها و هزينه هاي انجمن در دفاترقانوني ثبت و شرح و بيـلان آن درپايان سال مالي به كمـيسيون ماده 10 قانون احـزاب ارسال خواهد شد .

ماده (21) وظايـف هيات مديره به قـرار زير است :

الف ) اجراي مفاد اساسنامه و مصـوبات مجـمع عمومي

ب) اتـخاذ تصميم در مورد امـورمالي انجمن

ج) تعيين شرايط استـخدامي كاركنان انجمن و تعـيين ميزان حقوق و مزايا و حق الزحمه آنان .

د) اخذ اعتبار ، قبول هدايا ، دريـافت حق عضويت و تامين منـابع مالي انجمن

ه) اخذ تصميم درمورد افتتاح حساب در بانكها

و) تاسيس باشگاه و مراكز اجـتماع اعضاي انجمن و تشكيل جلسات سخنراني ، كنفرانسها و سمينارهاي مربوط

ز) دعوت مجمع عـمومي طبق مقررات اين اساسنامه

ح) تهيه گزارش سالانه و تراز نامه جهت تـقديم آنها به مجمع عمومي

ط) اقامه دعوي از طرف انجمن و جوابگويي به دعاوي اشـخاص حقيقي و حقوقي عليه انجمن در كليه مراجع

ي) تهيه و تدوين آيين نامه هاي اجرايي اساسنامه انجـمن و سايرمقرراتي كه جهت نيل به هدف هاي انجمن لازم است . ك) نظارت بر فعاليتهاي كميته ها ل) انتـخاب و معرفي نمايندگان انجمن به مجامع بين المللي

ماده (22) مجـمع عمومي يك نفر بازرس اصلي و يك نفر بازرس علي البدل ، به منظور بررسي و نظارت بر امور انجمن و ارائه گزارش به مجمع به مدت يكسال انتخاب مي نمايد .

ماده (23) كميته‌ها : انجمن داراي كميته هايي بشرح زير خواهد بود كه مسـئولان هريك ، در اولين فرصت ازميان اعضاي پيوسته انجمن به وسيله هيات مـديره انتخاب خواهد شد:

1) كميته روابط عمومي

2) كميته روزنامه نگاري

3) كميته عكاسي و فيلمبرداري خبري

4) كميته تبليغات و انتشارات

5) كميته راديو و تلويزيون

6) كميته عضويت و ارزشيابي

7) كميته آموزش و تحقيق

8) كميته تعاون و رفاه

تبصره – هيات مديره مي توانند در صورت لـزوم كميته هاي جديدي نيز تشكيل داده و يا تغـييراتي در كمـيته ها بوجود آورد .

ماده (24) هيات مـديره آئين نامه مربوط به تشكيلات و نحوه فعـاليتهاي هر يك از كميته ها را تصويب خواهد كرد . ماده (25) دبيرخانه : انجمن داراي دبيرخانه اي است كه زير نظر و با مسئوليت دبير انجمن اداره مي شود .

ماده (26) وظايف دبير انجمن به قرار زير است :

الف ) اداره دبير خانه انجمن .

ب) جمع آوري و تمركز صورت جلسات و آراي هريك از اركان انجمن .

ج) ثبت نام اعـضاي انجمن با توجه به شرايط و مقررات مندرج در اساسنامه و آئين نامه هاي مـربوط .

د) انجـام امور مكاتباتي ارجاعي اركان مختلف انجمن .

ه) انجام امور محوله از طرف هـيات مديره .

فصل سوم – وظـايف و فعاليت ها

ماده (27) به منـظور نيل به هدف هاي آمـده در ماده (1) اين اساسنامه ، انجمـن اقدامات و فعاليت هاي زير را به عمل خواهد آورد .

الف ) ايـجاد و تحكيم روابط اجتماعي ـ تحقيقاتي و آموزشي و تبادل نظر بين متخصصان و سازمان هايـي كه فعاليت هاي آنها به نحوي از انحا با هدف هاي انجمن ارتباط دارد .

ب ) كوشش در افزودن دانش و اطلاعات متخصصان و صاحبنظران كشور و آشنــاساختن آنها با تازه ترين پيشـرفت هاي مربوط به رشته هاي عـلوم ارتباطـات اجتماعي و هنري از قبيل روابط عمومي ، روزنامه نگاري ، ارتباطات انساني ، راديو ، تلويزيون ، گرافيك و طراحي .

ج) همكاري با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به ويژه دبيرخانه شوراي هماهنگي تبليغات دولت .

د) همكاري با وزارت فرهنگ وآموزش عالي و دانشـگاهها و مؤسـسات آموزش عالي در جهت اهداف انجمن .

ه) ايجاد روابط علمي فرهنگي با مجامـع بين المللي علوم ارتباطات اجتماعي مشابه در ساير كشورها .

و) همكاري با سازمان هاي دولتـي و خصوصي در جهت گسترش علوم ارتباطات اجتماعي و كمك بـه حل مسـايل مربوط به آنان .

ز) برگزاري سمينارها و كنفرانس هاي علمي ، آموزشي ، تحقيقاتي و تخصصي درداخل وخارج از كشور .

ح) تشكيل كلاسها و دوره هاي تخصصي درسطوح مختلف .

ط) جمع آوري اطلاعات و مدارك علمي و انتشار نشريات حاوي پيشرفت هاي علمي و فني و تحقيقاتي در رشته هاي مربوط به علوم ارتباطات اجتماعي و همكاري با سازمانهاي دولتي و خصوصي درمورد تاليف ، ترجمه و نشرمجلات و كتب مربوط به اين رشته .

ي) اعزام هيات هاي كارشناسي به خارج از كشور درموارد ضروري .


فصل چهارم ـ عضويت

ماده (28) عضويت در انجمن بردو نوع است :

الف ) عضويت پيوسته ، شامل اشخاصي است كه معتقد به نظام جمهوري اسلامي ايران بوده و داراي لااقل يكي از شرايط ذيل باشند :

1. ليسانس رشته ها و گرايش هاي علوم ارتباطات اجتماعي

2. دانشجويان علوم ارتباطات اجتماعي كه70 واحد درسي گدرانده باشند .

3. سابقه دوسال تصدي پست مديريت اداره ، دفتر ، واحد روابط عمومي

4. گذراندن دورهاي آموزشي عـلوم ارتباطات اجتماعي معادل كاردانـي از مؤسسات معتبر رسمي .

ب ) عضويت افتحاري :

شامل اشخاصي است كه به پيشبرد هدف هاي انجمن علاقمند بوده و كمكهاي مؤثر و ارزنـده اي نموده باشند .

فصل پنجم ـ امور متفرقه

ماده (29) انجمن با تصــويب مجمع عمومي و مقامات ذيصلاح مي تواند به هرگروه داخلي ويا بين المللي كه هدفشان مشابه هدف هاي انجمن است ملحق شود .

ماده (30) انـحلال انجمن با راي موافق دوسوم كليه اعـضاي پيوسته صورت خواهـد گرفت . مجمع عمومي كه راي به انحلال انجمن مي دهد در همان جلسه مدير يا مديران تصفيه را معين خواهد كرد .

ماده (31) درصورت انحلال اموال انجمن اعم از منقول و غير منقول به وسيله مدير يا مديران تصفيه به يكي ازمؤسسات آموزشي يا تحقيقاتي كشور واگذار خواهد شد .

ماده (32) هرگونه تغييري درمفاد اساسنامه با اكثريت دوسوم اعضاي مجمع عمومي صورت خواهد گرفت .

ماده (33) هرگونه تغييري درمتن اساسنامه يا كادر هيات مديره پس از تصويب مجمع عمومي و تاييد كميسيون ماده 10 قانون احزاب معتبر خواهد بود .

ماده (34) اين اساسنامه در34 ماده و 8 تبصره به تصويب مجمع عمومي انجمن در تاريخ 27/2/1370 رسيد .

آیین نامه انجمن ها