اعضای محترم انجمن روابط عمومی ایران می‌توانند برای برقراری ارتباط و طرح هرگونه انتقاد و پیشنهاد با مسؤولین  کمیته‌ها تماس حاصل نمایند:
 
مسؤولین کمیته‌های انجمن روابط عمومی ایران

شماره تماس مسؤول کمیته
09123150907  دکتر ابوالقاسم حکیمیان امور نمایندگی ها
09122174383 دکتر حسن خسروی امور بین الملل
09126168620   دکتر حسن نصیری امور آموزش 
 09125686098 دکتر جمال رئیسی امور پژوهش و افکار سنجی 
 09125172801  دکتر محمد بهارلو امور مدیریت و برنامه ریزی 
09122969556   دکتر ناصر رزاق منش امور رفاهی