طبقه بندی مدیران روابط عمومی از لحاظ ویژگی های شخصیتی
مدیران تحلیل گر روابط عمومی:
بدون ملاحظات احساسی وعاطفی باعینیت وصداقت به کار می پردازند وعلاقمند به ثبات و اطمینان بوده و ازعدم اطمینان و بی ثباتی گریزانند.

مدیران خلاق روابط عمومی:
ازهیچ چیز همه چیز می آفرینند وامکانات بالقوه را به صورت بالفعل درمی آورند

مدیران مخاطره جو وکار افرین:
فرصت های تازه و جدید کاری را شناسایی کرده و از مواجهه با موقعیتهای سخت و دشوار کاری لذت میبرند و خطر درکار را می پذیرند.

مدیران منفعل:
این نوع مدیران با فروتنی و خضوعمدیریت می کنند و قبل از انکه به خودبیندیشند و متکی به خویشتن باشند به دیگران متکی هستند.

مدیران عملگرا:
اغلب به مسایل اجرایی توجه دارند و بیش ازحدانتظار کار میکنند.

مدیران انسان گرا و مردمی:
مدیریتی است گرم و صمیمی واجتماعی غالبا از طبقات اولیهسازمان به مشاغل مدیریتی رسیده اند وبه ارتباطات انسانی و سازمانی توجهخاص دارند این گروه ازسایرین در دستیابی به اهداف واقعی روابط عمومی موفق ترند.