لزوم تغییر در روند کار روابط عمومی

امروزه سرعت یکی ازمهمترین عناصر موثر در پیشرفت شتاب آور فن آوری
محسوب می شود . در این دوره ، پردازش اطلاعات شتابی بی نهایت به جود گرفته است که از پیامد های آن می توان به رفع محدودیتهای مخاطب درکوتاه کردن مسیر دسترسی به محصولات و خدمات اشاره کرد .
در عرصه رقابتی امروز که انتظارات شهروندان در مورد کیفیت و نحوه
ارایه خدمات به طور روز افزون در حال تغییر است سازمانهای آینده نگر باید
به توانند از طریق روابط عمومی خود پاسخگوی این نیازها باشند .
در چنین شرایطی با تغییر مفاهیم و کا رکرد های ارتباطات در جنبه های پاسخگویی ، مسئولیت پذیری ، شفاف سازی ، مفهوم کار وکارکنان در روابط عمومی شکل جدید تری به خود می گیرد .

در گذر این تحولات شگرف " روابط عمومی " به عنوان حلقه ارتباط دهنده
نهادها وسازمانها با جامعه ، همچنین عامل پیوند دهنده فرهنگها، آرا و نظرات
گروها وجوامع با یکدیگرمحسوب می شود .
کوتاه ترین زمان در اطلاع رسانی ، مهمترین ویژگی عصر ارتباطات به شمار
می رود ودر این راستا روابط عمومی ها در جامعه اطلاعاتی باید با بکار گیری
فن آوری های جدید ارتباطی ، خدمات مورد نیاز مخاطنان را به سرعت ارایه
دهند. در این حالت است که ، روابط عمومی در دنیای مجازی به تعریف جدید نیاز دارد در غیر این صورت به واحدی صرفا اداری برای ایجاد ارتباط با مخاطبان در مدت زمان طولانی تبدیل می شود.