ویژگی روابط عمومی اثرگذار

روابط عمومی اثرگذار بایدهمسو با بالاترین رده‌های مدیریتی یک سازمان در زمینه سازی برای اتخاذ تصمیمات مهم و راهبردی اقدام نموده و همواره خواسته‌ها و نظرات اساسی سازمان را در زمینه‌ی امور ارتباطی و اطلاع‌رسانی، به منظور هدایت افکار عمومی، به مرحله‌ی اجرا درآورد.

متخصصان و کارگزاران روابط عمومی اثرگذار با برخورداری از دانش و اطلاعات به‌روز، قادرند مدیران رادر تصمیم‌گیری‌های اساسی ،بهبود کیفیت فعالیت ها وپدیدآوردن ارزش افزوده یاری‌نمایند.

روابط عمومی اثرگذار قادر است به‌طور مستمر شش سیاست عمده را در سازمان‌ خود به‌مرحله‌ی اجرا درآورد:

 - یک تاکید بر نقش مشارکت و همیاری نیروهای کاری و سرمایه های انسانی
 - دو، ایجاد ارتباط خردمندانه و بدون تنش بین کارکنان برای دستیابی به اهداف سازمانی
 - سه، تفویض مسوولیت و اختیارات بایسته فقط به مدیران ،کارشناسان و کارکنان مجرب و توانمند.
 - چهار، ایجاد بستر مناسب برای تعامل بین جوامع درونی و بیرونی سازمان.
 - پنج، تخصصی کردن امر تصمیم‌گیری هماهنگ برای مسوولان رده بالا، با ارایه اطلاعات صحیح و به‌موقع
 - شش، بهره‌گیری سازمان از اجماع شایسته‌ی خرد کارشناسان، خرد مدیریتی و خرد جمعی.

روابط عمومی می‌تواند با بهره گیری ازاین سیاست ها، عملکرد سیستم‌های مدیریتی رادر عصر تکثر رسانه‌ها و توسعه‌ی ارتباطات به کمک کارشناسان خود، کارآمد و اثر‌بخش سازد.