روابط عمومی و اعتبار اجتماعی سازمان

 روابط عمومی باید ضمن تقویت ارتباطات انسانی بسترهای مناسب رابرای تغییررفتار سازمانی فراهم نماید.برای این تغییر رفتار که از ظرافت خاصی برخوردار است استفاده از نظر کارشناسان و افراد متخصص در حوزه ارتباطات ضرورت پیدا می کند در این راستا بهره برداری صحیح ازابزاروامکانات ارتباطی برای جلب مشارکت عمومی به منظور دستیابی به اهداف سازمانی هرمؤسسه از مسئولیت های عمده هر روابط عمومی است.
به نظر می رسد، حفظ موقعیت اجتماعی هرسازمان به عهده مدیریت وتمامی کارکنان در سطوح مختلف هر موسسه است، اما دراین میان بیشترین مسئولیت را روابط عمومی برعهده دارد. بدین معناکه اعتبار اجتماعی هرسازمان وپایداری آن درگرو تحقق ماموریت های استراتژیک روابط عمومی است. برای انجام این وظیفه مهم، بکارگیری افراد آگاه، متعهدوصاحب فکر واندیشه زمینه ساز ایجاد روابط عمومی نوین خواهد بود.
برای اینکه روابط عمومی ازچارچوب سنتی به روابط عمومی پیشرو و روزآمد نزدیک شود درمرحله اول باید ماموریت اصلی خود را مشخص نموده به تعیین راهبردها ، سیاست ها وبرنامه های حوزه ارتباطات سازمان به پردازد . اگر روابط عمومی به گونه ای حرکت کند کها قدامات وفعالیت هایش درجلب مشارکت مخاطبان وافزایش بهره وری سازمان موثر واقع شود . اعتبار اجتماعی موسسه روز به روز در اذهان عموم مردم افزایش خواهد یافت .