مشاوره نخبگان و پویایی روابط عمومی

یکی از مباحث اصلی روابط عمومی در دوران معاصر در شرایطی که جوامع و سازمان های اداری با یک سلسله عملکردهای نو و واقعیت های ارزشی مواجه هستند، جذب و دعوت نخبگان و متخصصان و مشارکت حرفه‌ای و جدی آنان درحوزه ارتباطات است تا از تجربیات این سرمایه ها ارزشمند برای ارتقاء سطح فعالیت های روابط عمومی استفاده شود. از نگاه آسیب شناسانه، بزرگ‌ترین چالش برای جامعه روابط عمومی این است که همیاری و مشارکت از آن رخت بر‌بندد و روند کار به اطاعت محض وکورکورانه تبدیل شود.
کارگزاران روابط عمومی اثرگذار، زمانی می‌توانند به فعالیت خود به بهترین وجه ادامه دهند که نخست بستر حقوقی و حرفه‌ای مناسبی برای آن‌ها فراهم شود و سپس مدیران به اصل نهادینه کردن مشارکت معتقد باشند و فرصت و بروز شایستگی و لیاقت برای گروه‌های نخبه و کارآمد را فراهم نمایند.

علی رغم اهمیت همیاری و نقش مشارکت عملی در عرصه ی فعالیت ها در روند توسعه‌ی امور، برخی از سازمان های امروزی، فاقد پویایی و روحیه‌ی همکاری در درون خود هستند. این موضوع سبب محروم ماندن سازمان و جامعه‌ی روابط عمومی از رشد و بالندگی لازم، از دست رفتن پشتوانه‌های علمی و تخصصی و نیز افزایش چالش و تعارض در میان گروه‌های کاری و نخبگان فکری و اجرایی می‌گردد.