ساز و کارهای اساسی روابط عمومی

- تعامل با صاحبان تفکر ناب
- آینده نگری و حرکت براساس برنامه
- تجزیه و تحلیل وقایع و ارایه مشاوره منطقی و کارساز
- پرهیز از اعمال غیر حرفه ای و شعار گونه

مدیران، کارشناسان و کارکنان روابط عمومی باید باور کنند که حرفه چند وجهی و حساس روابط عمومی تنها یک فعالیت اداری نیست بلکه نهادی فرهنگ ساز و تاثیر گذار در افکار عمومی و تعاملات اجتماعی است.