تفاهم، همدلی، و اعتماد متقابل

سازمان هایی که تمایل دارند ارزش های اجتماعی خود را حفظ نموده و به صورت مداوم به فکر توسعه کیفی آن باشند. به موازات تلاش آگاهانه و واقع بینانه برای تدوین راهبردها، هدفها، سیاستها و برنامه های خود، و ارزیابی نتایج عملکردها و دستاوردها؛ همواره نیازمند ساز و کارهایی هستند که به کمک آنها بتوانند با طیف متنوعی از مخاطبان خود ارتباط مؤثر برقرار کنند و فضایی آمیخته باتفاهم، همدلی، و اعتماد متقابل را در راستای تحقق اهداف سازمان و برای غلبه بر چالشها و دشواری ها، ساماندهی نماید.
مسئولیت چنین سازوکارهایی درمؤسسات و سازمان ها، برعهده "روابط عمومی" هاست؛ تا نقش تأثیرگذار خود را در تعالی سازمانی رقم بزنند.