مراقب باش
مراقب افکارت باش چون به گفتار تبدیل می شود.

مراقب گفتارت باش چون به رفتار تبدیل می شود.

مراقب رفتارت باش چون به عادت تبدیل می شود.

مراقب عادت باش چون به شخصیت تبدیل می شود.

مراقب شخصیت خود باش چون به سرنوشت تبدیل می شود.