چند نکته کاربردی در ارتباطات و روابط عمومی

- ارتباطات در یک سازمان به وجود آورنده تفاهم و اعتماد متقابل است .

- ارتباطات کامل و خوب باعث ایجاد انگیزه ، همفکری ، هماهنگی و در نهایت بهره وری بیشتر می شود .

- انجام تحقیق و مطالعه میدانی برای اصلاح فرآیند های کاری روابط عمومی نباید از نظر مدیران و مسولین روابط عمومی دور بماند .

- انتخاب وسیله ارتباطی مناسب برای انتقال پیام و ایجاد ارتباط صحیح یکی از وظایف مهم روابط عمومی هاست .

- روابط عمومی باید در استقرار نظام پیشنهاد ها در سازمان پیش قدم باشد.

- کم توجهی به ارتباطات مردمی به انزوای روابط عمومی و سازمان منتهی می شود .

- در حوزه روابط عمومی کارهای تخصصی و حرفه ای به اندازه کافی وجود دارد لذا ضروری است از انجام فعالیت های غیر مرتبط پرهیز کنیم .

- افراد بی انگیزه و منفعل روابط عمومی را آسیب پذیر می کنند.

- سرعت ، دقت و کیفیت در پیام های ارتباطی روابط عمومی اهمیت زیادی دارد .

- خدمات ارتباطی روابط عمومی نباید معطوف به بالاترین مقام سازمان باشد به همین لحاظ
" روابط عمومی در خدمت مدیریت است نه مدیر "