صدای پای دوست
بهار فصل شکوفایی و نوروز آغازی دوباره برای مهر و مهربانی و همدلی است. در این فصل صدای پای دوست در جای جای زمان رساتر به گوش می رسد. باید از این تحولات و دگرگونی‌های چشم‌گیر در طبیعت برای خودسازی و تغییر درس بگیریم و به لطف و کرامت خداوندگار یاری‌رسان دیگران باشیم. مهرورزی و نیک‌اندیشی افق زندگی را در مسیر تعالی رقم می‌زند. امید است در سال جدید شاهد تغییر و تحول در کار و زندگی باشیم.

   سال نو مبارک