یادآوری نکته ای کلیدی

یکی ازنقش های مهم روابط عمومی ایجاد فضای مناسب ، سالم وفارغ از تنش و ابهام در درون و پیرامون سازمان است به نحوی که تحقق اهداف، سیاستهاو برنامه های سازمان به شکل مطلوب،امکان پذیر گردد وزمینه غلبه بر مشکلات وناهمواری ها فراهم شود 

روابط عمومی از همین نقطه وجه تمایز خودرا با سایر بخش های سازمان آشکار می سازد.

به عبارت دیگر روابط عمومی در جایگاه حمایت و پشتیبانی ازدیگر بخشها ، همسو با راهبردها و ماموریتهای کلان سازمان فعالیت می کند.

ایفای چنین نقشی نمی تواند به مفهوم موازی کاری و همپوشانی وظایف و ماموریتهای روابط عمومی بادیگر حوزه های سازمانی تلقی شود.

به تعبیر دیگر همه اجزای سازمان کم وبیش نیازمندتعامل فعال با روابط عمومی هستند و نیز روابط عمومی برای اجرایی شدن سیاستهایا رتباطی هر موسسه نیازمندهمراهی و همکاری خلاق و مستمر تمامی بخش ها است در اینشرایط بسترمناسب برای ایفای نقش بهنگام تمامی ارکان سازمان فراهم می گردد .