نکاتی در باره روابط انسانی در سازمان

بالاترین ارزش فرد برای سازمان آن است که از عهده انجام دادن کارهایی بر می آید که هرگز از ماشین ساخته نیست .بدین معنی که از نیروی تفکر برخودار است و می تواند برای اثبات اندیشه های خود اقامه دلیل کند .

انگیزه تلاش بیشتر در بین اعضای سازمان برای رسیدن به هدفهای آن هنگامی  ایجاد می گردد که روابط بسیار نزدیک وموثری میان اعضای آن سازمان وجود داشته باشد.

اگر دربرابر فکر درست و عملکرد مفید دیگران عکس العمل مساعد نشان ندهیم خلاقیت و نوآوری محدود می شود.

آنچه برای شما معنی و مفهوم دارد ممکن است برای دیگران فاقد همان معنی ومفهوم باشد .

نسبت به استعداد و توانایی های زیردستانتان علاقمند باشید و سعی کنید آن را به دیگران نشان دهید .