انتخاب مدير روابط عمومي، مهم و تاثيرگذار

خشت اول گر نهد معمارکج...
 انتخاب مدير روابط عمومي، مهم و تاثيرگذار

 

اگر تعريف  مديريت را « انجام کار بهوسيلهي ديگران» و يا «علم و هنر ادارهي منطقي منابع انساني و مادي در راه رسيدن به اهداف سازمان» درنظر بگيريم و مسووليت مديريت ارتباطات سازمان را به  روابطعمومي محولکنيم، در نتيجه فعاليتي حساس و تاثيرگذار را به فرد يا گروهي واگذارکردهايم تا با استفاده  از راهکارهاي تخصصي، سازمان را در جهت دستيابي به اهداف خود ياري نمايند. در اين فرآيند، سازمان ميتواند با قرارگرفتن در مسير و بستر  مناسب ارتباطي که روابطعمومي مهيا ميکند، ماموريت‏هاي خود را بهصورت کاملتري انجام دهد .

با اين اوصاف، همواره اين پرسش مطرح است که روابط‏عمومي مورد انتظار بايد چه ويژگي‏ها و خصوصيا‏تي داشته باشد؟

بديهي است درعرصهي عمل، قبل از هرچيز، ابتدا انتخاب فردي توانمند و مطلع از دانش ارتباطات، اقدامي اساسي و تاثيرگذار خواهدبود. سپس مشخصنمودن اهداف و سياست‏هاي ارتباطي همسو و همراستا با سياست‏هاي کلان سازمان، اولويت بعدي را بهخود اختصاص خواهد داد. تهيه و تنظيم برنامه‏هاي کوتاه‏مدت و ميانمدت با زمان‏بندي مشخص، اولويت سوم است. در اين شرايط انتخاب افرادي که بايد با کمک مدير روابط‏عمومي، اين مسووليت مهم و حساس را عهدهدار شوند، موضوع مهم ديگري است که نبايد به آن  بي‏توجه بود. همانگونه که حمايت مديران ارشد سازمان از حوزهي ارتباطات و روابط‏عمومي مقوله‏ي ديگري است که نبايد از نظر ‏دوربماند.

از آنجايي که کار با افکارعمومي و پاسخگويي به مطالبات مخاطبان سازمان نيز از پيچيدگي خاصي برخورداراست، ارتباط حرفه‏اي و تخصصي روابط‏عمومي با ذينفعان متنوع سازمان، اهميت بسيار دارد. اگر اين رويکردها دقيق، منطقي و فراگير باشد، سازمان راه رشد و تعالي را اصوليتر طي مي‏کند. در غيراينصورت، موقعيت اجتماعي سازمان تضعيف شده و بهتدريج از چرخه‌‌ي رقابت با رقبا و پاسخگويي حرفهاي و اقناعي به مخاطبان، دورمي‏شود و حمايت و پشتيباني ذينفعان خود را نيز کمکم از دست مي‏دهد.

دريککلام، ميتوان گفت بخش اصلي اين فرآيندها از همان انتخاب درست و هوشمندانهي مدير روابطعمومي آغازميشود. موضوعيکه متاسفانه در برخي از سازمانها با وجود حساسيت و اهميت فراوان، آنگونه که بايد و شايد، موردتوجه واقع نميشود و درنتيجه، به قول ضربالمثل معروف:

خشت اول گر نهد معمار،کج             تا ثريا ميرود ديوار،کج!

جواد قاسمي
 مدير مسوول  و سردبير