نقش روابط عمومی نوین درارتباطات تعاملی

 

   نقش  روابط عمومی نوین درارتباطات تعاملی      

         

روابط عمومی نوین از جمله فعالیت هایی است که در بستر ارتباطات اجتماعی در جوامع مختلف نقش آفرینی می کند.

امروزه اساس وزیربنای علم مدیریت، اقتصاد، زیست پژوهشی ومردم شناسی، ارتباطات دوسویه است که در بستر مهارت های  ارتباطی بروز می کند. چرا که علوم یاد شده  و مشابه آن بر اساس زندگی انسان وقابلیت هاومهارت های او، به عنوان بزرگترین نظام طبیعی بنا نهاده شده است .در دیدگاه جدید هنرعملیات کردن این مهارتها با وظایف روابط عمومی عجین گردیده است. در این شرایط وظایف روابط عمومی متعارف باید باز تعریف ویا باز مهندسی شود و ویژگی های آن عمیق تروهمه جانبه تر مورد توجه قرار گیرد.دراین رویکرد بهره گیری از دانش روز ارتباطات و مدیریت به ویژه مدیریت دانایی همچنین تغییر نگرش نسبت به روند فعالیت های متداول روابط عمومی غیر قابل اجتناب است.

 

متاسفانه علیرغم قدمت زیادی که از عمر روابط عمومی در ایران می گذرد هنوز به این هنر آمیخته بافنآوری های روز به شکل ابزاری نگریسته می شود.درواقع گویی همه به دنبال ایجاد شرایطی هستند که با وسایل گوناگون اطلاع رسانی را تسهیل کنند. ولی کمترکسی به دنبال آن است که اطلاعات درست و مورد نیاز رابه خوبی و چندوجهی شناسایی وتولید کند وسپس دردسترس دیگران قراردهد.

دراین میان هرچند که فن آوری و نوآوری بستر ساز مدیریت نوین هستند ولی درصدراولویتها قرارندارند . آن چیزی که اهمیت زیادی دارد توجه به برنامه ریزی اساسی برروی سرمایه های انسانی است که عامل بنیادین در ایجاد، تولید وانتشار اطلاعات و زمینه ساز ارتباطات تعاملی است.

با نگرش به فرآیند تبدیل داده ها به اطلاعات و سپس به دانش و خرد که در گستره مدیریت دانایی ساماندهی می شود و در نهایت سازمانی با بصیرت و خرد سازمانی شکل می گیرد،این روابط عمومی نوین وآینده نگر است  که نقش خود را در حوزه ارتباطات تعاملی به اثبات  رساند ه و یکی از حلقه های مهم زنجیره تصمیمات کلان هر سازمان قلمداد می شود.

 

                                                                          جواد قاسمی

مدیرمسوول و سردبیر ماهنامه "روابط عمومی"