روابط عمومی پیشرو
روابط عمومی پیشرو

روابط عمومی" باید از تمامی ابزارهای ارتباطی ـ رسانه‌ای برای بهبود شناخت مخاطبان نسبت به ماموریت‌ها، توان‌ها و قابلیت‌ها بهره بگیرد و زمینه‌های لازم را برای تقویت، تغییر یا اصلاح ذهنیت‌ها، داوری‌ها و باور‌ها در میان مخاطبان خود (اعم از درون سازمان و برون سازمان) هم‌سو با واقعیات فراهم آورد.

"روابط عمومی" در این راه ، با التزام به هنجارها و ارزش‌های بلند اخلاقی و انسانی در تعاملات اجتماعی با مخاطبان خود ، می‌کوشد تا:

* از شیوه‌های متنوع ارتباطی و کارآمدترین متخصصان در طراحی و تنظیم پیام‌ها و ساماندهی تعاملات با مخاطبان بهره‌گیری کند.
* به جای تبلیغ یک‌ سویه و اغراق‌آمیز، همواره صادق و واقع‌گرا باشد.
* برای رسانه‌های جمعی و نهادهای مدنی و اجتماعی و همه‌ی صاحب‌نظران، حق پرسشگری و پاسخ‌گیری به موقع قایل شود.
* بر کیفیت اقناع منطقی مخاطبان، به جای کمی‌گرایی در انتشار اطلاعات پای بفشارد.
* به اصل سنجش علمی و مستمر بازخورد فعالیت‌های ارتباطی خود پایبند بماند.
* بر تحکیم پیوند متقابل میان مدیران و کارکنان، به عنوان سرمایه‌های اندیشمند و بی‌بدیل در مسیر تحقق اهداف سازمان، همت
گمارد.

در این فرآیند ها شناخت و آگاهی مدیران و کارشناسان حوزه های ارتباطات و روابط عمومی نسبت به دانش روز و بهره گیری ازنظریه
های دانشمندان علوم ارتباطات اجتماعی بستر ساز توسعه موزون روابط عمومی های کشور خواهد بود.