مردمدار باشید

کار‌هایتان را بیش از آنچه هست جلوه ندهید.
با گشاده رویی و بردباری به استحکام ارتباطات کمک کنید.
مسئولیت کاری که در آن تخصص ندارید به عهده نگیرید.
به آرای عموم احترام بگذارید و مردم دار باشید.

حضرت علی (ع)