ترسیم افق های روشن

اندیشمندان علوم مدیریت معتقدند شتاب تولید دانش، در سالهای اخیر نسبت به دهه‌های گذشته چند برابر شده است.بنا بر این در دنیای رقابتی امروز، موسسات و سازمان هایی که نتوانند همگام با تغییرات روز افزون فن‌آوری حرکت کنند،محکوم به فنا هستند.

هیچ سازمان و بنگاه اقتصادی خصوصا در سطح کلان نتوانسته است از تاثیر این دگرگونی ها و تغییر و تحولات مصون بمانند.
بدین ترتیب شناخت و بکارگیری تکنیک ها و روشهایی که سازمان های ‍پیشرو آنها را تجربه کرده اند، از مهم ترین وظایف نهادهای توسعه گرا در جهان امروز تلقی می شود و توجه به این مقوله، منشا ثمرات بسیار سودمندی گردیده است.

تجربه نشان داده است که بکارگیری نتایج مطالعات میدانی، در زمینه های مختلف در علوم انسانی به ویژه در حوزه ارتباطات عامل توسعه سازمانهای دانش محوربوده است.
بخش عمده‌ی تحقیقات مدیریتی – ارتباطی نشان می دهد در صورتی که مهم ترین وظایف مدیران را برنامه ریزی، سازمان دهی ، هدایت و راهبری ،ارتباطات وکنترل و نظارت قلمداد کنیم، «ارتباطات» در بین این وظایف از اهمیت و جایگاه خاصی برخوردار است و بطورقطع ویقین تحقیقاتی که در این حوزه انجام می شود افق های روشنی را در مسیر توسعه برای سازمان تحول گرا ترسیم خواهد نمود.