چند توصیه اثر گذار

کارکنان خود را به سبب تلاشی که می کنند تشویق نمایید . حتی اگر این تلاشها با موفقیت همراه نباشد.
نسبت به خود صادق باشید و قضاوتهای خود را مورد تجدید نظر قرار دهید .
در جستجوی نقاط مثبت افراد باشید نه نقاط ضعف آنها .
به زیر دستانتان نشان دهید که به آنها اعتماد و اطمینان دارید .
به پاداش و تشویق بیشتر از انتقاد و تنبیه توجه کنید .
در حفظ شخصیت واحترام د یگران دقت کنید .
در مورد تصمیماتی که خوش آیند نیست ، دلایل اتخاذ تصمیم را برای زیر دستان خود تشریح کنید .
با سعه صدر و گذشت با آنچه مخالف نظر شماست بر خورد نمایید.
از پیشنهادهای منطقی دیگران به خوبی استقبال کنید .
از هرتغییر و تحولی ،در جهت بهبود امور استقبال کنید . زیرا پیشرفت در گرو تغییراست.