مدیریت تغییر در یک نگاه

به تعبیر صاحب نظران ، مدیریت تحول سازمانی مجموعه ای ازنظریه ها ، ارزشها وفنون مبتی برعلوم رفتاری است که در فرآیند تغییر برنامه ریزی شده سازمانها بکار گرفته می شود. درزمنیه ضرورت اجرای تغییر و تحول می توان به موضوعاتی مانند اصلاح ساختار و تشکیلات سازمانی ارتقاء سطح انگیزش کارکنان ، بهره گیری از فناوریهای علمی و نهایتا ً‌ افزایش کارآیی اشاره کرد.

بطورکلی اهداف مدیریت تغییر را می توان دستیابی به بالاترین اثربخشی و ایجاد فضای مناسب برای ارتباطات صحیح ، و همکاری و تعامل بین مدیران و کارشناسان و کارکنان هرسازمان عنوان کرد، عناصر اصلی مدیریت تغییر را می توان استراتژی ها ، خط مشی ها و فرآیندهای ارتباطی سازمان و منابع انسانی برشمرد.

بدیهی است که درروند ایجاد تغییر سطوح مختلفی مانند افراد، سازمان و محیط مورد توجه قرارمی گیرند . در راستای تحولات اداری ، تغییرات زمانی به صورت برنامه ای است که کوشش آگاهانه و کلی دراداره سازمان جهت دستیابی به نتایج از پیش تعیین شده خواهد بود و گاهی خود جوش برای مقابله با واکنش و آشفتگی ها و زمانی دیگر تکاملی است که بمنظور دگرگونی های کوچک و بزرگ سازمان در بلند مدت اتفاق می افتد .

طرح سئوالاتی از قبیل چرا باید درسازمان تغییر ایجاد شود ؟ وچه نوع تغییراتی باید انجام شود ؟ و این تغییرات درچه سطحی و چگونه صورت گیرد و منابع لازم و روشهای مورد نظر این فرآیند کدامند؟ همواره باید در دستور کار مدیریت تغییر قرارگیرد.

دربرابراعمال تغییرات درسازمان همواره مقاومت به علت عادت به شرائط قبلی ، احساس خدشه دارشدن امنیت شغلی و عوامل اقتصادی و فقدان آگاهی از نتیجه تغییر وجود دارد که راهکار مناسب برای رفع این اشکال اجرای طرحهای آموزشی و ارتباطی بمنظور فرهنگ سازی برای جلب مشارکت کارکنان خواهد بود . بطوریکه افراد احساس کنند تغییرات مورد نظر دربهبود وضعیت شغلی آنان اثرگذار بوده و رضایت شغلی بیشتری را ایجاد می کند.

در این میان یکی از اساسی ترین وظایف مدیران روابط عمومی شفاف سازی، آگاهی دادن به مخاطبین وفراهم نمودن بستر مناسب برای سرعت بخشیدن به روند تغییرات است .

منبع : مدیریت عمومی – سید مهدی الوانی